preloader
Przejdź do głównej treści

Czcionka:

Kontrast:

Orzeczenia

SN:Wierzyciel wtórny nie jest wierzycielem pierwotnym w zakresie zasądzonych kosztów procesu

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 stycznia 2022 r. o sygnaturze akt III CZP 35/22 orzekł, że nabywca wierzytelności w drodze przelewu, na którego rzecz zasądzono koszty procesu, nie jest w tym zakresie wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit.b z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych .

 

SN: Wierzyciel nie opłaci opłaty za niecelowo wszczęte postępowanie egzekucyjne, gdy dłużnik upada

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 stycznia 2022 r. o sygnaturze akt III CZP 21/22 (III CZP 4/21) orzekł, że artykuł 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych nie stanowi podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia na podstawie art. 824 §1 pkt 2 k.p.c. ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

 

SN: Koszty zastępstwa prawnego w egzekucji powinny zostać ustalone w postanowieniu o zakończeniu postępowania egzekucyjnego  lub w postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego .

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2013 r. o sygnaturze akt III CZP 1/13 orzekł, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 k.p.c.)

 

SN:Koszty  postępowania zabezpieczającego są rozstrzygane przez sąd na wniosek powoda.

SN w postanowieniu z dnia 05.04.2013r. (III CZP 12/13) orzekł, że w postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia, którego podstawę stanowi nakaz zapłaty  wydany w postępowaniu nakazowym komornik  ustala na podstawie art 770 kpc w zw. z art.743 paragraf 1 kpc koszty należne mu jako organowi egzekucyjnemu (opłaty i wydatki) natomiaSt sąd  orzeka o wszystkich kosztach postępowania  zabezpieczającego (art.745 paragraf 1 KPC).

 

SN:Opłata za umorzenie egzekucji na podstawie art. 823 kpc  obciąża dłużnika

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 listopada 2023 r. (III CZP 42/23) orzekł, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c., jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało uprzednio zawieszone na wniosek wierzyciela w związku z zawarciem porozumienia między nim a dłużnikiem  co do sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata egzekucyjna ustalona na podstawie art.29 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych obciąża dłużnika.

 

SN:Koszty doręczenia nakazu zapłaty przez komornika poniesie pozwany

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października  2022 r. (III CZP 96/22) orzekł, że poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądzenie tych kosztów od pozwanego na podstawie art. 108 z indeksem 1 kpc.