orzelek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Paweł Zacharko

Pobierz wniosek

i rozpocznij postępowanie prowadzone przez naszą kancelarię.

Sprawdź obszar

w którym działamy.

Skontaktuj się

z nami w celu złożenia wniosku lub załatwienia swojej sprawy

W naszej kancelarii korzystamy z systemów:

Komornik Sądowy Paweł Zacharko prowadzi kancelarię od 2018 roku. Kancelaria komornicza posiada doświadczony i wykwalifikowany zespół w tym asesorów komorniczych. Postępowania egzekucyjne są prowadzone na terenie całej apelacji szczecińskiej. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, która zgodnie z ustawą o komornikach sądowych należy do komornika działającego przy sądzie w którego okręgu nieruchomości jest położona.

Kancelaria korzysta z nowoczesnych programów informatycznych w tym z programu Komornik Online. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, którego zadaniem jest sprawna, skuteczna i rzetelna egzekucja sądowa. Skuteczny komornik działa w oparciu o nowoczesne programy informatyczne oraz czynności terenowe w ramach poszukiwania majątku dłużnika.

Komornikowi powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonywaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza
  4. wykonywania zadań określonych w innych ustawach
  5. na zlecenie sądu -osobiści doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczenie daty,
  6. sporządza protokół stan faktycznego
  7. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty